Evgenii Kazmiruk

WEBDEV / GAMEDEV / PROJECT MANAGEMENT

►CV.en.pdf ►CV.ru.pdf

kazmiruk.evgeniy@gmail.com

+7 913 513 94 85